Интегрирана система за финансови отчети – ИСФО

 

От април 2013г „КомСи 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД започна внедряването на най-съвременната цялостна Интегрирана система за финансови отчети 

“BcomS2001 Cloud – ИСФО”, която функционира върху база данни с използване на облачната технология. Софтуерът е предназначен за финансовите отдели на общините и техните поделения – дирекции, общински предприятия, културни и здравни институции, училища, детски градини, като спомага за бързо и лесно обобщаване на общински отчети.

Системата обединява различни по вид и структура отчетни данни:

» Софтуер за месечен отчет за касово изпълнение на бюджета;

» Дневници по ЗДДС;

» Тримесечен отчет по бюджета – изпълнение на плана ;

» Обобщаване на оборотни ведомости;

» Справка за съответствия между бюджетни сметки и параграфи;

» Справка за дълготрайни активи;

» Справка за поети ангажименти и други.

До сега се използваха различни технологии за обобщаване на данни, които изискваха предоставяне на информацията на магнитни носители. Често този начин на обобщаване на данните създаваше редица трудности, налагаше използване на морално остаряла техника и възпрепятстваше нормалната работа на финансовите отдели.

В Интегрирана система за финансови отчети в облака всяко поделение на общината се дефинира индивидуално и всеки потребител получава профил в системата, чрез който изпраща необходимите финансови отчети. Изисква се интернет свързаност по всички работни места. Софтуерът извършва предварителен контрол по зададени критерии за допустимост на отчетните данни. Във финансовия отдел на общината служителите получават данните обобщени, в реално време и готови за анализ и отчет. Най-голямото преимущество на Интегрирана система за финансови отчети в облака е обвързването на контроли и зависимости между отделните финансови отчети, което до сега беше невъзможно, особено при обобщаване на касовите отчети по бюджета.

“BcomS2001 Cloud – ИСФО” дава възможност да се достъпват справки и анализи върху финансовата активност на общината директно от таблет или смартфон. Това позволява на кмета и отговорните лица за финансите на общината да имат на разположение точна и навременна информация.

За допълнителна информация се свържете с нас.

  С общите условия за право на ползване на софтуерните системи на Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници може да се запознаете тук: