Система за финансово управление и контрол

“BcomS2001 – СФУК”        

        Системата за финансов контрол на „Ком Си 54“ ООД е разработена специално за бюджетния сектор, изцяло съобразена със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Работата с програмния продукт гарантира надеждност на финансовата и оперативната информация, прозрачност на разходването на средства. Дава възможност за анализ на финансовото състояние и задълженията по договори към доставчици.

Базовата версия  на специализирания софтуер „BcomS2001- СФУК ” обхваща:
 • Процеса по изготвяне на регистър на контролните листа;
 • Проследяване разходите на планираните средства по параграфи по ЕБК;
 • Процеса по поемане на задължение и съставяне на контролен лист;
 • Извършване на разход и отнасянето му към конкретен договор;
 • Прикачване на иницииращ документ;
 • Настройка на контролни въпроси;
 • Данни за всички договори, сключени с контрагентите на Възложителя;
 • Следене на платени и неразплатени фактури към доставчици;
 • Набор от справки с възможност за изход в Excel.
Допълнителни опции към базовата версия на „BcomS2001- СФУК ”:
 • Електронно подписване на контролни листа от оторизирани лица;
 • Възможност за делегиране на права за работа на отделните служители;
 • Възможност за проследяване на статус на контролни листа и мнения по тях;
 • Възможност за добавяне на отдели и формиране на „Структура на потребителите“;
 • Настройка на контролни въпроси за финансов контрольор и настройка на контролни въпроси към друго длъжностно лице;
Модул “BcomS2001 – СФУК” може да бъде преработван спрямо нуждите и технологията на работа на всеки клиент. Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация,презентация или оферта на телефон: 02/423 78 87.
        

  Фирма „КомСи 54“ ООД в стремежа си да усъвършенства своите софтуерни решения – сега е в процес на разработване на мобилно приложение към десктоп версията на модул „BcomS2001-СФУК”, като това ще улесни изключително много работата на служителите и ще им даде възможност да упражняват финансов контрол отдалечено, бързо и своевременно!