Общински активи

Нормативните промени за публичния сектор, които влязоха в сила от 2017г., съгласно ДДС 05/30.09.2016г както и допълнителни указания на МФ – ФО 42/30.11.2016г. обръщат сериозно внимание на отчитането на активите в общините. Общинските активи и в частност капиталовите разходи са с най-голям дял във финансово отношение и от съществено обществено значение за всяка община. Изготвянето на ежемесечни справки, създава редица трудности пред администрацията, за извършване на навременен контрол и консолидиране на информацията.

От друга страна въвеждането на принципа на начисляване на амортизационни отчисления с ДДС 05/30.09.2016г. от тази година допълнително затруднява счетоводната отчетност.

Ние имаме решение за Вас – софтуер “Общински активи”

Чрез софтуерната система “Общински активи” можете да управлявате и контролирате вложените средства в дълготрайни активи. Софтуерът ще Ви помогне адекватно да отговорите на повишените нормативни изисквания, но най-вече да получите пълна информация и цялостен поглед върху стопанисваните обекти.

Системата “Общински активи” Ви позволява да бъдат правилно структурирани всички дълготрайни нефинансови активи на територията на общината. Единната система ще позволява да се следи правилно отразяване на стойности, основни ремонти на активи и прехвърляне между всички разпоредители. Амортизационните планове ще бъдат съобразени със промените в Счетоводната политика на общината. В тях може да бъде проследена. Амортизационния план дава цялостен поглед върху движението на активите, промените, настъпващи в стойността му,  и начисляването на амортизация. В него се съдържа информация за полезния срок на годност на активите, отчетната  стойност, годишната амортизационна норма , натрупаната амортизация към началото и към края на годината , остатъчната стойност, амортизируемата стойност, месечните квоти, общата натрупана амортизация за годината и балансовата стойност на активите. 

 

За повече информация се свържете с нас.

      С общите условия за право на ползване на софтуерните системи на Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници може да се         запознаете тук:            https://comsyworld.com/bg/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/Usloviq_Comsy54_25.05.2018.pdf