Финансова система интегрирана в  облачната технология

Системата представлява единна база данни, обхващаща всички  счетоводни дейности в едно бюджетно предприятие, включва  модулите Счетоводство, Приходи(Фактуриране), Договори – ангажименти, Материали, Общински активи, Инфраструктурни обекти.

Акценти: 

  •   Автоматично осчетоводяване – приходи, трансфери по банковите сметки, ангажименти;
  •   Възможност за справки за минали периоди, анализ и съпоставка на парични потоци по месеци и години;
  • Издаване на електронни фактури, автоматично изпращани на контрагента;
  • Възможност за прогнозиране на финансовото състояние към определен бъдещ период;
  • Справки по критерии индивидуално зададени от клиента с възможност за изход в Excelили представени по графичен начин с таблици и диаграми;
  •   Начисляване на поети ангажименти към  контрагент за целия срок на договора;
  • Възможност за следене на паричните потоци по ангажименти, с цел извършване на ефективен финансов анализ и контрол.

 

      С общите условия за право на ползване на софтуерните системи на Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници може да се         запознаете тук: