Във връзка с изискването на Сметна палата от 2018г. да бъдат обединявани амортизационните планове на всички разпоредители по тримесечия, от Ком Си 54 Ви представяме новия модул ИСФО-Активи. С помощта на модула второстепенните и първостепенните разпоредители имат възможността да събират и консолидират амортизационните планове на своите подразпределители и да ги обединят в един общ.

Модулът дава възможност за обобщаване на дълготрайните активи в Общината, а процедурата за работа с него е подобна на тази за работа с модул ИСФО-Отчет – за изпращане и обобщаване на финансовите отчети на бюджетните предприятия.

ИСФО-Активи предоставя възможност да бъдат извършвани основен тип справки, необходими за контролиране на вложените средства в дълготрайни активи и проследяването на начислената амортизация за всяка група. Справките дават възможност за преглед на цялостния амортизационен план – обединен и по разпоредител, равнение с оборотната ведомост и  извършване на проверка на изпратените данни.

Схема на консолидиране на амортизационни планове:

Модулът е подходящ както за клиенти на Ком Си 54, така и за предприятия, които не работят с програмен продукт на фирмата. Потребителите, които използват модул Общински активи, имат възможност директно да изпратят своя амортизационен план към Района или Общината, а тези, които не са наши клиенти, имат възможност ръчно да въвеждат активите си в модула за обобщаване или да ги импортират с помощта на екселска таблица по макет на Ком Си 54.

За повече информация относно модул ИСФО-Активи  се свържете с нас.