Select Page

           За общински активи и начисляване на амортизация на тези активи се заговори усилено през края на миналата година. Нормативните промени за публичния сектор, които влязоха в сила от 2017г., съгласно ДДС 05/30.09.2016г както и допълнителни указания на МФ – ФО 42/30.11.2016г. обръщат сериозно внимание на отчитането на активите в общините. Общинските активи и в частност капиталовите разходи са с най-голям дял във финансово отношение и от съществено обществено значение за всяка община. Изготвянето на ежемесечни справки, създава редица трудности пред администрацията, за извършване на навременен контрол и консолидиране на информацията.

     Поради новите изисквания на Сметна палата от месец декември 2018г. Всички общински разпоредители ще трябва да съставят констативни протоколи за дълготрайните активи в тяхното подделение.  Важно условие за определяне състоянието на активите е то да бъде извършвано от частни експерти,а не от служителите в съответните бюджетни институции.

         Целта на констативните протоколи е да се определи реалното състояние на общинските активи. Според състоянието им  – отлично, добро, не толкова добро, лошо, ще се определи нов амортизационен срок на активите. Това разбира се ще засегне баланса за 2017г на институциите, ще доведе до промени в амортизационния план за 2017 и 2018г, както и до корекции в начислената амортизация за същия период.

            За да се извършат коректно промените в баланса и амортизационния план е необходимо да се приложи подход на агрегирана корекция на разходите за амортизации за 2017г.

С писмо №91-00-162/06.06.2018г от МФ е указан начинът за прилагане на горе споменатия подход.

            Новите поставени изисквания наложиха доработка в нашия софтуер „Общински активи“. Към днешна дата софтуерът е актуализиран и обхваща всички дейности, свързани със счетоводната отчетност, управлението на нефинансовите дълготрайни активи и прилагане на подхода на агрегирана корекция на разходите за амортизации.

            Във връзка с тези промени Учебният център на КомСи 54 организира обучения, на които всеки ще бъде детайлно запознат с измененията, съставянето на констативни протоколи и начина, по който трябва да се отразят данните в софтуера.

            За преглед и избор на дата от графика за провеждане на обученията и записване изберете бутона „Заяви участие“.


ЗАЯВИ УЧАСТИЕ